ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. วนศาสตร์ 2567
2562
2560
2555
2551
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางไม้ 2554
วท.บ. เทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ 2555
2552
วท.บ. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ 2559

 

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. วนศาสตร์ 2562

2560

วท.ม. การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้ 2559
วท.ม. อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2564
2559
วท.ม. วิศวกรรมป่าไม้ 2559
วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไม้และกระดาษ 2560
วท.ม. วนศาสตร์เขตร้อน 2559
วท.ม. วนวัฒนวิทยา 2560
วท.ม. การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 2565
2560
วท.ม. การจัดการทรัพยากรป่าไม้ 2566
2561
วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้ 2564  

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. วนศาสตร์ 2559
ปร.ด. อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว 2559