ฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
คณะมนุษยศาสตร์

ปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
ศศ.บ. ภาษาไทย 2559
2554        | 
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2560        | 
2556        | 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2559          | 
2554        | 
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 2560          | 
2555        | 
2550        | 
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 2559        | 
2554        | 
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น 2560        | 
2555        | 
2549        | 
ศศ.บ. ภาษาจีน 2558        | 
2553        | 
ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ 2562        | 
ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ชื่อเดิม) 2560        | 
2555        | 
ศศ.บ. วรรณคดี 2560        | 
2555        | 
2550        | 
ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา 2561        | 
2555        | 
2552        | 
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 2561        | 
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน (ชื่อเดิม) 2556        | 
2552        | 
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 2559        | 
ศศ.บ. การท่องเที่ยว (ชื่อเดิม) 2554        | 
ศศ.บ. การเดินทางและการท่องเที่ยว 2543      
ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 2559        | 
2553        | 
ศศ.บ. ดนตรีไทย 2560        | 
2555        | 
2553        | 
ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก 2559        | 
2554        | 
ศศ.บ. การโรงแรม 2543      
ศศ.บ. การแปล 2542      
ศศ.บ. การเลขานุการ 2543      
ปริญญาโท ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
ปริญญาเอก ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
ปร.ด. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2559