ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศศ.บ. ภาษาไทย 2564

2559

 

2554
ศศ.บ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2565
2560
2556
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2563
2559
2554
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 2565
2560
2555
2550
ศศ.บ. ภาษาเยอรมัน 2564

2559

 

 

2554
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

(ชื่อเดิม ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น)

2564

2560

 

2555
2549
ศศ.บ. ภาษาจีน 2563
2558
2553
ศศ.บ. ภาษาจีนธุรกิจ 2562
ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ชื่อเดิม) 2560
2555
ศศ.บ. วรรณคดี 2565

2560

2555
2550
ศศ.บ. ปรัชญาและศาสนา 2565

2561

2555
2552
ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ 2566
2561
ศศ.บ. สื่อสารมวลชน (ชื่อเดิม) 2556
2552
ศศ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 2559
ศศ.บ. การท่องเที่ยว (ชื่อเดิม) 2554
ศศ.บ. การเดินทางและการท่องเที่ยว 2543
ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) 2564
2559
2553
ศศ.บ. ดนตรีไทย 2565

2560

2555
2553
ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก 2564

2559

 

2554
ศศ.บ. การโรงแรม 2543
ศศ.บ. การแปล 2542
ศศ.บ. การเลขานุการ 2543
ศศ.บ. การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2564
ศศ.บ. ภาษาเกาหลีธุรกิจ 2565

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศศ.ม. ภาษาไทย 2566

2561

 

 

ศศ.ม. ภาษาศาสตรประยุกต์ 2564
2559
ศศ.ม. ภาษาตะวันออก 2566
2561
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ 2565
2560
ศศ.ม. นิเทศศาสตร์ดิจิทัล

(ชื่อเดิม ศศ.ม. นิเทศศาสตร์และสารสนเทศ)

2565

2560

 

 

ศศ.ม. ปรัชญาและศาสนา 2566
2561
ศศ.ม. ดนตรี 2566
2561

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด.ปรัชญาและศาสนา 2562
ปร.ด. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 2559
ปร.ด.ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 2560

2565

 

 

ปร.ด. ภาษาไทย 2565

2560

 

 

ปร.ด. ภาษาตะวันออก 2564
2563