ฐานข้อมูลหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เกษตร กำแพงแสน

ปร.ด.โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 2560
ปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 2560        | 
2555        | 
2552        | 
วท.บ. ทรัพยากรเกษตร 2560        | 
2555        | 
2551        | 
วท.บ. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 2559        | 
2553        | 
วท.บ. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 2559        | 
2553        | 
วท.บ. ประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 2560        | 
2555        | 
ปริญญาโท ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ก.ค.ศ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร
วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร 2560        | 
ปริญญาเอก ชื่อหลักสูตร ปีที่เปิดใหม่/ปรับปรุง รับทราบหลักสูตร
จาก สป.อว.
อนุมัติหลักสูตรจาก
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
การรับทราบจาก การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรเล็กน้อย สมอ.08
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประจำหลักสูตร