ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร กำแพงแสน

 

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2566
2561
2555
2550
วท.บ. สัตวศาสตร์ 2564

2559

 

2554
2546
วท.บ. เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 2565

2560

2555
2551
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2566( 65)
2561
2555
2551

 

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลทางการเกษตร 2564
วท.ม. วิจัยและพัฒนาการเกษตร 2564
วท.ม. วิจัยและพัฒนาการเกษตร (นานาชาติ) 2564
วท.ม. การจัดการเกษตรและชุมชน 2563
วท.ม. วิทยาการพืชสวน 2565
2560
วท.ม. วิทยาการปศุสัตว์ 2565
2560
วท.ม. โรคพืช 2565

2562 (แบบแยก)

 

วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน 2565
วท.ม. การปรับปรุงพันธุ์พืช 2564
วท.ม. โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 2564
วท.ม. พืชไร่ 2564
2562
วท.ม. กีฏวิทยา 2562

2564

 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 2565
2560
ปร.ด. วิจัยและพัฒนาการเกษตร 2564
2559
2550
ปร.ด. วิทยาศาสตร์เกษตร (นานาชาติ) 2565
2560
ปร.ด. กีฏวิทยา 2565

2562 (แบบแยก)

 

ปร.ด. โรคพืช 2565

2562 (แบบแยก)

 

ปร.ด. พืชสวน (สภาฯ อนุมัติปิดเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565) 2562
ปร.ด. พืชไร่ 2564
2562
ปร.ด. การปรับปรุงพันธุ์พืช 2564