ลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 รอบที่ 2

เปิดเรียนวันแรกของรุ่นที่ 16/2 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 | สมัคร (ลงทะเบียนเรียนล่าช้า) ได้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 16/2

ลำดับที่ รหัสวิชา รายวิชา AUDIT
ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว
(ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผล)
CREDIT
ลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบวัดผล
(สะสมผลการเรียน 3 ปี*)
1 01134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (ภาษาไทย) 500 บาท 4,500 บาท
2 11134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (International Program) 500 บาท 4,500 บาท
3 01355001 ภาษาอังกฤษ I (AP English I) 1,000 บาท 5,000 บาท
4 01403000 เคมี (AP Chemistry) 500 บาท 4,500 บาท
5 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics) 500 บาท 4,500 บาท
6 01417001 เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (AP Introductory Mathematics) 500 บาท ไม่มีการเรียนพร้อมสอบวัดผล
7 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics) 500 บาท 4,500 บาท
8 01424000 ชีววิทยา (AP Biology) 500 บาท 4,500 บาท

* ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (การเรียนในปี พ.ศ. 2564 หมดอายุ พ.ศ. 2567)

โปรดทราบ:

ปัจจุบันระบบรับสมัครได้เชื่อมต่อกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว ผลการชำระเงินจะปรากฏขึ้นทันทีหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แต่รายวิชาจะเข้าระบบภายในวันทำการถัดไปหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระบบได้กวาดข้อมูลเข้าให้เรียบร้อยแล้ว

ผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ (Audit) เมื่อได้ผลการชำระเงินแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันที และได้สิทธิ์ในการเรียน 120 วันนับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน

ผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนพร้อมสอบวัดผล (Credit) รุ่นที่ 16/2 ชำระเงินแล้วจะยังไม่ได้เรียนในทันที เปิดการเรียนการสอนพร้อมกันวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 และมีเวลาเรียน 12 สัปดาห์จนถึงสิ้นสุดวันสอบไล่ของรุ่นที่ 16/2

ลงทะเบียนเรียน รุ่นที่ 16/2 ได้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ช่วงราคาพิเศษ ได้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลงทะเบียนเรียน

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด

 • ไม่จำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด
 • ผลการเรียนที่ได้มีอายุ 3 ปีปฏิทิน (รุ่น 16 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)
 • ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป โดยที่ยังไม่หมดอายุตามเงื่อนไข สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกช่องทางและทุกวิทยาเขต โดยต้องยื่นขอเทียบรายวิชาและหน่วยกิตภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ประสงค์จะสะสมผลการเรียนเพื่อยื่นโควตาการเข้าศึกษาต่อพิเศษ

 • ในปีการศึกษา 2564 จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่อไปนี้
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567
 • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องในปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
 • มีผลการเรียนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนด (ดูข้อมูลจากเมนู โควตาพิเศษ)
  • บางสาขาวิชามีการกำหนดแผนการศึกษาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยยึดจากหน่วยกิตเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสำคัญ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์