ลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 16 รอบที่ 3

เปิดเรียนวันแรกของรุ่นที่ 16/3 ในวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8.30 น.
ลงทะเบียนล่าช้า ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2564 ภายในเวลา 22.59 น.

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 16/3

ลำดับที่ รหัสวิชา รายวิชา AUDIT
ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว
(ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผล)
CREDIT
ลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบวัดผล
(สะสมผลการเรียน 3 ปี*)
วัน-เวลาสอบกลางภาค วัน-เวลาสอบไล่
1 01134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (ภาษาไทย) 500 บาท 4,500 บาท ส. 25 ก.ย. 2564
13.30 – 15.30 น. ***
ส. 6 พ.ย. 2564
13.30 – 15.30 น. ***
2 11134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (International Program) 500 บาท 4,500 บาท ส. 25 ก.ย. 2564
13.30 – 15.30 น. ***
ส. 6 พ.ย. 2564
13.30 – 15.30 น. ***
3 01355001 ภาษาอังกฤษ I (AP English I) 1,000 บาท 5,000 บาท อา. 26 ก.ย. 2564
14.30 – 16.30 น.
อา. 7 พ.ย. 2564
14.30 – 16.30 น.
4 01403000 เคมี (AP Chemistry) 500 บาท 4,500 บาท ส. 25 ก.ย. 2564
13.00 – 16.00 น. ***
ส. 6 พ.ย. 2564
13.00 – 16.00 น. ***
5 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics) 500 บาท 4,500 บาท ส. 25 ก.ย. 2564
9.00 – 12.00 น.
ส. 6 พ.ย. 2564
9.00 – 12.00 น.
6 01417001 เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (AP Introductory Mathematics) ** 500 บาท ไม่มีการเรียนพร้อมสอบวัดผล
7 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics) 500 บาท 4,500 บาท อา. 26 ก.ย. 2564
11.30 – 13.30 น.
อา. 7 พ.ย. 2564
11.30 – 13.30 น.
8 01424000 ชีววิทยา (AP Biology) 500 บาท 4,500 บาท อา. 26 ก.ย. 2564
8.30 – 10.30 น.
อา. 7 พ.ย. 2564
8.30 – 10.30 น.

* ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (การเรียนในปี พ.ศ. 2564 หมดอายุ พ.ศ. 2567)
** วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับก่อนปริญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่บังคับ)
*** รายวิชาที่มีเครื่องหมาย *** เหล่านี้ จะมีวันและเวลาสอบวันเดียวกัน จะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น

โปรดทราบ:

ปัจจุบันระบบรับสมัครได้เชื่อมต่อกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว ผลการชำระเงินจะปรากฏขึ้นภายใน 30 นาที โดยเข้าระบบการเรียนการสอนอีกครั้ง และคลิก ตรวจสอบการชำระเงิน (อย่างไรก็ตามหากข้อมูลการชำระเงินยังไม่ปรากฏ อาจจะเนื่องจากการเชื่อมต่อระหว่างธนาคารกับมหาวิทยาลัย ฯ มีรายการเป็นจำนวนมาก อาจทำให้รายการเรียลไทม์ตกหล่นหรือล่าช้า ในกรณีนี้สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งในวันทำการถัดไป)

ผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ (Audit) ได้สิทธิ์ในการเรียน 120 วันนับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน

ผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนพร้อมสอบวัดผล (Credit) มีเวลาเรียน 12 สัปดาห์จนถึงสิ้นสุดวันสอบไล่ของรุ่นที่ 16/3

ลงทะเบียนพร้อมสอบวัดผล ล่วงหน้า (Early Registration) รุ่นที่ 16/3 ได้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และเปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลงทะเบียน เรียนอย่างเดียว (ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผลและสะสมเกรด) ได้ตลอดเวลา

ลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด

 • ไม่จำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด
 • ผลการเรียนที่ได้มีอายุ 3 ปีปฏิทิน (รุ่น 16 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)
 • ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป โดยที่ยังไม่หมดอายุตามเงื่อนไข สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกช่องทางและทุกวิทยาเขต โดยต้องยื่นขอเทียบรายวิชาและหน่วยกิตภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ประสงค์จะสะสมผลการเรียนเพื่อยื่นโควตาการเข้าศึกษาต่อพิเศษ

 • ในปีการศึกษา 2564 จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่อไปนี้
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567
 • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องในปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
 • มีผลการเรียนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนด (ดูข้อมูลจากเมนู โควตาพิเศษ)
  • บางสาขาวิชามีการกำหนดแผนการศึกษาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยยึดจากหน่วยกิตเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสำคัญ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์