ลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 รอบที่ 3

กรุณาอ่านข้อความดังต่อไปนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนการลงทะเบียนเรียน

(ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนอยู่ด้านล่าง)

ลงทะเบียนล่วงหน้า (ราคาพิเศษ) ได้จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2565 หลังจากนั้นลงทะเบียนล่าช้าได้ถึงวันที่ 25 กันยายน 2565

เปิดเรียนวันแรกของรุ่นที่ 17/2 ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 8.30 น.
ในระหว่างช่วงนี้ เนื้อหาในรายวิชาอาจจะมีการเพิ่มขึ้น ลดลง หรือเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารรายวิชาจะเริ่มมีให้จากอาจารย์ประจำวิชาหลังวันเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 17/3

ลำดับที่ รหัสวิชา รายวิชา AUDIT
ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว
(ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผล)
CREDIT
ลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบวัดผล
(สะสมผลการเรียน 3 ปี*)
วัน-เวลาสอบกลางภาค วัน-เวลาสอบไล่
1 01134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (ภาษาไทย) 500 บาท 4,500 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท ส. 15 ต.ค. 2565
13.30 – 15.30 น. ***
ส. 19 พ.ย. 2565
13.30 – 15.30 น. ***
2 11134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (International Program) 500 บาท 4,500 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท ส. 15 ต.ค. 2565
13.30 – 15.30 น. ***
ส. 19 พ.ย. 2565
13.30 – 15.30 น. ***
3 01355001 ภาษาอังกฤษ I (AP English I) 1,000 บาท 5,000 บาท ลดเหลือ 4,000 บาท อา. 16 ต.ค. 2565
14.30 – 16.30 น.
อา. 20 พ.ย. 2565
14.30 – 16.30 น.
4 01403000 เคมี (AP Chemistry) 500 บาท 4,500 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท ส. 15 ต.ค. 2565
13.00 – 16.00 น. ***
ส. 19 พ.ย. 2565
13.00 – 16.00 น. ***
5 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics) 500 บาท 4,500 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท ส. 15 ต.ค. 2565
9.00 – 12.00 น.
ส. 19 พ.ย. 2565
9.00 – 12.00 น.
6 01417001 เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (AP Introductory Mathematics) ** 500 บาท ไม่มีการเรียนพร้อมสอบวัดผล
7 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics) 500 บาท 4,500 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท อา. 16 ต.ค. 2565
11.30 – 13.30 น.
อา. 20 พ.ย. 2565
11.30 – 13.30 น.
8 01424000 ชีววิทยา (AP Biology) 500 บาท 4,500 บาท ลดเหลือ 3,500 บาท อา. 16 ต.ค. 2565
8.30 – 10.30 น.
อา. 20 พ.ย. 2565
8.30 – 10.30 น.

* ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (การเรียนในปี พ.ศ. 2565 หมดอายุ พ.ศ. 2568)
** วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับก่อนปริญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่บังคับ)
*** รายวิชาที่มีเครื่องหมาย *** เหล่านี้ จะมีวันและเวลาสอบวันเดียวกัน จะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น

โปรดทราบ:

ผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ (Audit) ได้สิทธิ์ในการเรียน 120 วันนับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน

ผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนพร้อมสอบวัดผล (Credit) มีเวลาเรียน 12 สัปดาห์จนถึงสิ้นสุดวันสอบไล่ของรุ่นที่ 17/2

วิชาภาษาอังกฤษรวมค่าหนังสือและสื่อการสอนต่างประเทศ (มีลิขสิทธิ์) ด้วยแล้ว

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 17 รอบที่ 2

เปิดเรียนวันแรกของรุ่นที่ 17/2 ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น.
— ขณะนี้หมดเวลาลงทะเบียนเรียนของรุ่นที่ 17/2 แล้ว —

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 17/2

ลำดับที่ รหัสวิชา รายวิชา AUDIT
ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว
(ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผล)
CREDIT
ลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบวัดผล
(สะสมผลการเรียน 3 ปี*)
วัน-เวลาสอบกลางภาค วัน-เวลาสอบไล่
1 01134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (ภาษาไทย) 500 บาท หมดเวลาลงทะเบียน ส. 16 ก.ค. 2565
13.30 – 15.30 น. ***
ส. 27 ส.ค. 2565
13.30 – 15.30 น. ***
2 11134001 การตลาดเบื้องต้น (AP Marketing) (International Program) 500 บาท หมดเวลาลงทะเบียน ส. 16 ก.ค. 2565
13.30 – 15.30 น. ***
ส. 27 ส.ค. 2565
13.30 – 15.30 น. ***
3 01355001 ภาษาอังกฤษ I (AP English I) 1,000 บาท หมดเวลาลงทะเบียน อา. 17 ก.ค. 2565
14.30 – 16.30 น.
อา. 28 ส.ค. 2565
14.30 – 16.30 น.
4 01403000 เคมี (AP Chemistry) 500 บาท หมดเวลาลงทะเบียน ส. 16 ก.ค. 2565
13.00 – 16.00 น. ***
ส. 27 ส.ค. 2565
13.00 – 16.00 น. ***
5 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics) 500 บาท หมดเวลาลงทะเบียน ส. 16 ก.ค. 2565
9.00 – 12.00 น.
ส. 27 ส.ค. 2565
9.00 – 12.00 น.
6 01417001 เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน (AP Introductory Mathematics) ** 500 บาท ไม่มีการเรียนพร้อมสอบวัดผล
7 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics) 500 บาท หมดเวลาลงทะเบียน อา. 17 ก.ค. 2565
11.30 – 13.30 น.
อา. 28 ส.ค. 2565
11.30 – 13.30 น.
8 01424000 ชีววิทยา (AP Biology) 500 บาท หมดเวลาลงทะเบียน อา. 17 ก.ค. 2565
8.30 – 10.30 น.
อา. 28 ส.ค. 2565
8.30 – 10.30 น.

* ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (การเรียนในปี พ.ศ. 2565 หมดอายุ พ.ศ. 2568)
** วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับก่อนปริญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่บังคับ)
*** รายวิชาที่มีเครื่องหมาย *** เหล่านี้ จะมีวันและเวลาสอบวันเดียวกัน จะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนเพียงรายวิชาใดวิชาหนึ่งเท่านั้น

โปรดทราบ:

ผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ (Audit) ได้สิทธิ์ในการเรียน 120 วันนับจากวันที่เปิดระบบให้เข้าเรียน

ผู้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนพร้อมสอบวัดผล (Credit) มีเวลาเรียน 12 สัปดาห์จนถึงสิ้นสุดวันสอบไล่ของรุ่นที่ 17/2

วิชาภาษาอังกฤษรวมค่าหนังสือและสื่อการสอนต่างประเทศ (มีลิขสิทธิ์) ด้วยแล้ว

การลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า

ลิงก์ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (คลิก)

ขั้นที่ 1 : เข้าระบบการเรียนการสอน โดยกดปุ่ม Login แล้วกดปุ่ม Google สีฟ้า เท่านั้น (ไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครใด ๆ ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ) เพื่อเตรียมบัญชีผู้ใช้เอาไว้สำหรับระบบการเรียนการสอน

(เมื่อเข้าระบบสำเร็จ ยังไม่ต้องค้นหาวิชาในระบบนี้ วิชาเรียนล่วงหน้าจะลงทะเบียนโดยระบบตลาดออนไลน์เท่านั้น ให้ปิดแล้วไปยังขั้นตอนต่อไปก่อน)

learn.ku.th

ขั้นที่ 2 ลงทะเบียนเรียน โดยการเลือกรายวิชาที่ต้องการ (กรณีไม่พบวิชาให้กดปุ่ม Category แล้วกดปุ่มสีเขียวเพื่อแสดงวิชาทั้งหมด) เลือกวิชาใส่รถเข็นจนครบถ้วน แล้วชำระเงินด้วยการสแกน QR Code ชำระเงินผ่านแอปธนาคารที่รองรับระบบการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์

(เมื่อลงทะเบียนเรียนร้อยแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะการชำระเงินประมาณไม่เกิน 5 นาที และรายวิชาจะเข้าระบบการเรียนการสอนให้เลย)

market.ku.th

ขั้นที่ 3 : กลับไปที่ระบบการเรียนการสอนอีกครั้ง จะพบกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

(หากข้ามขั้นตอนจะทำให้ระบบล็อกอินอัตโนมัติไม่ได้ ให้อ่านวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองที่ด้านล่างก่อน)

learn.ku.th

วิธีใช้ระบบการเรียนการสอน (และแก้ปัญหาหากท่านข้ามขั้นตอนแล้วพบกับแบนเนอร์ไม่ได้เชื่อมบัญชีสีเหลือง — ท่านจะต้องกดปุ่มลืมรหัสผ่านแล้วตั้งรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง)

วิธีใช้ระบบเรียน

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด

 • ไม่จำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด
 • ผลการเรียนที่ได้มีอายุ 3 ปีปฏิทิน (รุ่น 17 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)
 • ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป โดยที่ยังไม่หมดอายุตามเงื่อนไข สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกช่องทางและทุกวิทยาเขต โดยต้องยื่นขอเทียบรายวิชาและหน่วยกิตภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ประสงค์จะสะสมผลการเรียนเพื่อยื่นโควตาการเข้าศึกษาต่อพิเศษ

 • ในปีการศึกษา 2565 จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่อไปนี้
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2568
 • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องในปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
 • มีผลการเรียนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนด (ดูข้อมูลจากเมนู โควตาพิเศษ)
  • บางสาขาวิชามีการกำหนดแผนการศึกษาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยยึดจากหน่วยกิตเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสำคัญ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์