ลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 19 รอบที่ 1

กรุณาอ่านข้อความดังต่อไปนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ก่อนการลงทะเบียนเรียน

หมดเวลาการลงทะเบียนเรียนของรอบที่ 19/1 แล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจและลงทะเบียนเรียนกับโครงการฯ

โปรดอ่านปฏิทินการศึกษาและตรวจสอบกำหนดการต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนลงทะเบียนเรียน

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 19 รอบอื่น ๆ

นอกจากรายวิชาที่ประกาศด้านล่าง ในรุ่นที่ 19 รอบ 2-3 จะมีรายวิชาอื่นเปิดเพิ่มเติมด้วย ซึ่งบางรายวิชาจะเป็นเงื่อนไขสำหรับโควตา TCAS 1/2568 เป็นต้นไปเลย ดังนี้

– เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) [ยังไม่มีใช้เป็นโควตาในปีนี้]
– แนวคิดการโปรแกรมเบื้องต้น [เป็นเงื่อนไขของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ทดแทนรายวิชาอื่น ๆ ทั้งหมด]
– การเขียนแบบเบื้องต้น [เป็น ทางเลือก เงื่อนไขของคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน]
– วิชาจากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [อยู่ในระหว่างรอรายละเอียดเพิ่มเติม]

รายวิชาที่เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 19 รอบที่ 1 (19/1)

ดาวน์โหลดตารางสอบ >> คลิกที่นี่ <<
ตรวจสอบสถานที่เข้าสอบ และ LINK ZOOM กรณีสอบออนไลน์ รายบุคคล >> คลิกที่นี่ <<

ลำดับที่ รหัสวิชา รายวิชา AUDIT
ลงทะเบียนเรียนเพียงอย่างเดียว
(ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวัดผล)
CREDIT
ลงทะเบียนเรียนและเข้าสอบวัดผล
(สะสมผลการเรียน 3 ปี*)
วัน-เวลาสอบกลางภาค วัน-เวลาสอบไล่
1 01134111 การตลาด (AP Marketing) 500 บาท 3,500* / 4,500 ส. 9 มี.ค. 2567
13.30-15.30 น.
ส. 20 เม.ย. 2567
13.30-15.30 น.
2 01134111* การตลาด (AP Marketing)
(English Program)
500 บาท 3,500* / 4,500 ส. 9 มี.ค. 2567
13.30-15.30 น.
ส. 20 เม.ย. 2567
13.30-15.30 น.
3 01204111 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (Computer and Programming)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิชานี้มีเฉพาะสอบออนไซต์
500 บาท 3,500* / 4,500 ภาคปฏิบัติ:
ส. 9 มี.ค. 2567
13.00-16.00 น.
ภาคบรรยาย:
อา. 10 มี.ค. 2567
14.00-16.00 น.
ภาคปฏิบัติ:
ส. 20 เม.ย. 2567
13.00-16.00 น.
ภาคบรรยาย:
อา. 21 เม.ย. 2567
14.00-16.00 น.
4 01355101 ภาษาอังกฤษ I (AP English I)
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
1,000 บาท 4,000* / 5,000 อา. 10 มี.ค. 2567
14.00-16.00 น. ***
อา. 21 เม.ย. 2567
14.00-16.00 น. ***
5 01355102 ภาษาอังกฤษ II (AP English II)
ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย
1,000 บาท 4,000* / 5,000 อา. 10 มี.ค. 2567
14.00-16.00 น. ***
อา. 21 เม.ย. 2567
14.00-16.00 น. ***
6 01403000 เคมีทั่วไป (General Chemistry) 500 บาท 3,500* / 4,500 ส. 9 มี.ค. 2567
13.00-16.00 น.
ส. 20 เม.ย. 2567
13.00-16.00 น.
7 01417000 คณิตศาสตร์ (AP Mathematics) 500 บาท 3,500* / 4,500 ส. 9 มี.ค. 2567
9.00-12.00 น.
ส. 20 เม.ย. 2567
9.00-12.00 น.
8 01417001 เตรียมคณิตศาสตร์พื้นฐาน  ** 500 บาท ไม่มีการเรียนพร้อมสอบวัดผล
9 01420000 ฟิสิกส์ (AP Physics) 500 บาท 3,500* / 4,500 อา. 10 มี.ค. 2567
11.30-13.30 น.
อา. 21 เม.ย. 2567
11.30-13.30 น.
10 01424111 หลักชีววิทยา (Principles of Biology) 500 บาท 3,500* / 4,500 อา. 10 มี.ค. 2567
8.30-10.30 น.
อา. 21 เม.ย. 2567
8.30-10.30 น.

* ค่าลงทะเบียน 3,500* หรือ 4,000* เฉพาะช่วงเวลาลงทะเบียนและชำระเงินในช่วงที่มีส่วนลดเท่านั้น (ดูปฏิทินการศึกษา >>ที่นี่<<)

* ผลการเรียนมีอายุ 3 ปีปฏิทิน (การเรียนในปี พ.ศ. 2567 หมดอายุ พ.ศ. 2570)
** วิชาปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ระดับก่อนปริญญาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่บังคับ)
*** รายวิชาที่มีเครื่องหมาย *** เหล่านี้ จะมีวันและเวลาสอบวันเดียวกัน กรณีต้องการลงทะเบียนพร้อมกันจะต้องดำเนินการสอบต่อเนื่อง (ไม่มีช่วงพัก) และโปรดติดต่อโครงการ ฯ เพื่อดำเนินการจัดสรรคาบการสอบดังกล่าว

โปรดทราบ:

วิชาภาษาอังกฤษรวมค่าหนังสือและสื่อการสอนต่างประเทศ (มีลิขสิทธิ์) ด้วยแล้ว
วิชาคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม (วศ.) มีการเรียนการสอนและการสอบ ทั้งส่วนบรรยายและปฏิบัติการ โดยมีข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ

การลงทะเบียนเรียนโครงการเรียนล่วงหน้า

ลิงก์ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (คลิก)

กรณีที่ผู้สมัคร ดำเนินการข้ามขั้นตอน แล้วทำให้ติดแถบสีเหลืองหลังจากกดปุ่ม G Google Sign-in แล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ด้วยตนเอง ก่อนติดต่อโครงการ

1. ตรวจสอบ Inbox อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนผ่าน market.ku.th จะมีอีเมล Activate Account จากระบบ KU Learn ให้กดลิงก์ เพื่อ Activate บัญชีผู้ใช้งาน
2. เข้าระบบด้วยรหัสผ่านชั่วคราว 12345678 (หรือ รหัสที่ตั้งเองใน KU Learn กรณีไปกรอกสมัครข้อมูลรายละเอียดเอง)
3. เมื่อเข้าระบบผ่านรหัสชั่วคราวได้แล้ว ระบบจะเชื่อม Account กับ Google ของท่านให้ ครั้งต่อไปสามารถใช้ G Google Sign-in ได้

หากกรอกรหัสผ่านชั่วคราวแล้วเข้าไม่ได้ (ทำการสมัคร account เองบน KU Learn โดยตรง) ให้ปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไม่ได้ Activate Account ในอีเมลให้ดำเนินการก่อน
2. หากจำรหัสผ่านที่เคยกรอกได้ ให้ใช้รหัสผ่านนั้น เมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จระบบจะทำการเชื่อมกับ Google Account ให้
3. หากจำรหัสผ่านไม่ได้ ให้กดปุ่ม Reset Password แล้ว กรอกอีเมลของท่าน
4. หากกรอกอีเมลถูก จะมีอีเมล Reset Password จากระบบ KU Learn ให้กดลิงก์เพื่อตั้งรหัสผ่านชั่วคราวใหม่
5. กรอกรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง
6. กรอก User และ Password จากข้อ 5 เพื่อเข้าสู่ระบบอีกครั้ง และระบบจะเชื่อม Account กับ Google ของท่านให้

ขั้นที่ 1 : เข้าระบบการเรียนการสอน โดยกดปุ่ม Login แล้วกดปุ่ม Google สีฟ้า เท่านั้น (ไม่ต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียนสมัครใด ๆ ระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้โดยอัตโนมัติ) เพื่อเตรียมบัญชีผู้ใช้เอาไว้สำหรับระบบการเรียนการสอน

(เมื่อเข้าระบบสำเร็จ ยังไม่ต้องค้นหาวิชาในระบบนี้ วิชาเรียนล่วงหน้าจะลงทะเบียนโดยระบบตลาดออนไลน์เท่านั้น ให้ปิดแล้วไปยังขั้นตอนต่อไปก่อน)

learn.ku.th

ขั้นที่ 2 ลงทะเบียนเรียน โดยการเลือกรายวิชาที่ต้องการ (กรณีไม่พบวิชาให้กดปุ่ม Category แล้วกดปุ่มสีเขียวเพื่อแสดงวิชาทั้งหมด) เลือกวิชาใส่รถเข็นจนครบถ้วน แล้วชำระเงินด้วยการสแกน QR Code ชำระเงินผ่านแอปธนาคารที่รองรับระบบการชำระเงินด้วยพร้อมเพย์

(เมื่อลงทะเบียนเรียนร้อยแล้ว ระบบจะปรับปรุงสถานะการชำระเงินประมาณไม่เกิน 5 นาที และรายวิชาจะเข้าระบบการเรียนการสอนให้เลย)

market.ku.th

ขั้นที่ 3 : กลับไปที่ระบบการเรียนการสอนอีกครั้ง จะพบกับรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

(หากข้ามขั้นตอนจะทำให้ระบบล็อกอินอัตโนมัติไม่ได้ ให้อ่านวิธีแก้ปัญหาด้วยตนเองที่ด้านล่างก่อน)

learn.ku.th

วิธีใช้ระบบการเรียนการสอน (และแก้ปัญหาหากท่านข้ามขั้นตอนแล้วพบกับแบนเนอร์ไม่ได้เชื่อมบัญชีสีเหลือง — ท่านจะต้องกดปุ่มลืมรหัสผ่านแล้วตั้งรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่ง)

วิธีใช้ระบบเรียน

คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด

 • ไม่จำกัดคุณสมบัติของผู้สมัครเรียนอย่างเดียวไม่เข้าสอบ และเรียนพร้อมสอบเพื่อสะสมเกรด
 • ผลการเรียนที่ได้มีอายุ 3 ปีปฏิทิน (รุ่น 19 หมดอายุวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2570)
 • ผู้เรียนที่มีผลการเรียนระดับ C ขึ้นไป โดยที่ยังไม่หมดอายุตามเงื่อนไข สามารถเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตได้ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกช่องทางและทุกวิทยาเขต โดยต้องยื่นขอเทียบรายวิชาและหน่วยกิตภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

คุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ประสงค์จะสะสมผลการเรียนเพื่อยื่นโควตาการเข้าศึกษาต่อพิเศษ

 • ในปีการศึกษา 2567 จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นต่อไปนี้
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2568
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2569
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2570
 • ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ ทุกแผนการเรียน (ยกเว้นสาขาที่มีการระบุไว้เป็นพิเศษ) แล้วเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องในปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา
  • ระดับเทียบเท่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 (เช่น ปวช. ปวส.) เฉพาะบางสาขาเท่านั้น โปรดตรวจสอบโควตาก่อนลงทะเบียนเรียน
  • TCAS 1/2568 ทปอ. ไม่รับผู้ที่เทียบโอนจากต่างประเทศ (GED ได้เฉพาะหลักสูตรนานาชาติเท่านั้น) ดังนั้นโครงการเรียนล่วงหน้าจึงไม่สามารถรับวุฒิ GED ได้
 • มีผลการเรียนขั้นต่ำตามเกณฑ์ที่สาขาวิชาต่าง ๆ เป็นผู้กำหนด (ดูข้อมูลจากเมนู โควตาพิเศษ)
  • บางสาขาวิชามีการกำหนดแผนการศึกษาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษา โดยยึดจากหน่วยกิตเมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นสำคัญ
 • ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์