การขอเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สามารถสอบผ่านและได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุกวิทยาเขต ผ่านช่องทางโควตาพิเศษของโครงการฯ และช่องทางการรับเข้าอื่น ๆ ทุกช่องทางการรับเข้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตที่เคยเป็นผู้เรียนของโครงการเรียนล่วงหน้า ตั้งแต่รุ่นที่ 14 (พ.ศ. 2562) เป็นต้นไปทุกคน ไม่ว่าจะเข้าศึกษาผ่านทางโควตาพิเศษของโครงการ หรือช่องทางศึกษาอื่น ๆ รวมถึงนิสิตที่ไม่ได้เข้าศึกษาต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนิสิตที่ลาออกจากการเป็นนิสิต/นักศึกษา แล้วสอบเข้าใหม่ สามารถขอเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีแต้มคะแนน 2.0 (ระดับคะแนน C) ขึ้นไป และยังไม่หมดอายุ 3 ปีปฏิทินได้ ตามขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

หมายเหตุ: ในข้อคำถาม-คำตอบนี้ จะไม่รวมถึงกรณีการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตเข้าสู่ธนาคารหน่วยกิตของหลักสูตร วท.บ. ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในกรณีดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น 6 อาคารระพีสาคริก

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. ต้องได้รหัสนิสิต และดำเนินการกระบวนการมอบตัวเป็นนิสิตใหม่ออนไลน์ และทำการสอบวัดสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (KET1) เพื่อจัดชั้นเรียนภาษาอังกฤษ รวมถึงลงทะเบียนเรียน ให้แล้วเสร็จสิ้นก่อน ดูรายละเอียดที่ https://admission.ku.ac.th
 2. พิมพ์ผลการเรียนจากหน้าประกาศผลการเรียนของโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โปรดทราบว่าผลการเรียนที่สามารถเทียบโอนได้จะต้องมีแต้มคะแนน 2.0 (ระดับคะแนน C) ขึ้นไป หากผลการเรียนมีแต้มคะแนนน้อยกว่านี้ นิสิตจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ไม่สามารถเทียบโอนได้)
  1. รุ่นที่ 14 (พ.ศ. 2562) รอบที่ 1: ผลการเรียนหมดอายุ
  2. รุ่นที่ 14 (พ.ศ. 2562) รอบที่ 2: ผลการเรียนหมดอายุ
  3. รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2563) รอบที่ 1: (ไม่มีเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19)
  4. รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2563) รอบที่ 2: ผลการเรียนหมดอายุ
  5. รุ่นที่ 15 (พ.ศ. 2563) รอบที่ 3: ผลการเรียนหมดอายุ
  6. รุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2564) รอบที่ 1: คลิกที่นี่
  7. รุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2564) รอบที่ 2: คลิกที่นี่
  8. รุ่นที่ 16 (พ.ศ. 2564) รอบที่ 3: คลิกที่นี่
  9. รุ่นที่ 17 (พ.ศ. 2565) รอบที่ 1: คลิกที่นี่
  10. รุ่นที่ 17 (พ.ศ. 2565) รอบที่ 2: คลิกที่นี่
  11. รุ่นที่ 17 (พ.ศ. 2565) รอบที่ 3: คลิกที่นี่
  12. รุ่นที่ 18 (พ.ศ. 2566) รอบที่ 1: คลิกที่นี่
  13. รุ่นที่ 18 (พ.ศ. 2566) รอบที่ 2: คลิกที่นี่
  14. รุ่นที่ 18 (พ.ศ. 2566) รอบที่ 3: คลิกที่นี่
 3. ติดต่อที่ภาควิชา หรือโครงการพิเศษ ที่นิสิตสังกัด เพื่อประสานงานกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเจ้าสังกัดของนิสิต เนื่องจากแต่ละหลักสูตรจะมีรายวิชาที่จะรับการเทียบโอนแตกต่างกัน (หากไม่มีรายวิชาในหลักสูตรตรงกับรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้จากโครงการเรียนล่วงหน้า นิสิตอาจเลือกขอเทียบโอนเป็นรายวิชาเลือกเสรี โดยต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร (ดูรายละเอียดในส่วนถัดไป))
 4. ติดต่องานบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต หรือส่วนงานอื่นที่เทียบเท่าที่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นในสังกัดคณะเจ้าสังกัดของนิสิต เพื่อดำเนินการจัดทำคำร้องขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิต โดยแนบหลักฐานผลการเรียนจากข้อที่ 2 และสำเนาแผนการเรียนของนิสิตที่ได้จากข้อที่ 3 เสนอผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา หัวหน้าภาควิชา/ประธานโครงการพิเศษ และเสนอคณบดีเจ้าสังกัดของนิสิตเป็นผู้อนุมัติ โดยไม่ต้องส่งเรื่องขอรับรองการเทียบรายวิชามายังโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ/หรือ คณะวิชาเจ้าสังกัดรายวิชา (เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ) เนื่องจากมีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองรับอยู่แล้ว
 5. กรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่จะขอเทียบโอน ฯ ในภาคการศึกษาแรก (กรณีที่ถูกจัดแผนการศึกษาให้โดยหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขต) นิสิตจะต้องดำเนินการขอถอนรายวิชาที่นิสิตจะเทียบโอน ฯ ให้เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายในปฏิทินการศึกษาของวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด ก่อนยื่นคำร้องขอเทียบรายวิชาถึงหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด หากนิสิตไม่ถอนการลงทะเบียนเรียน หน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตจะไม่สามารถนำเข้าผลการเรียนและหน่วยกิตที่นิสิตขอเทียบโอนจากโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้
 6. นิสิตยื่นคำร้อง ฯ ที่คณบดีอนุมัติแล้วที่หน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตที่นิสิตสังกัด ทั้งนี้ ต้องดำเนินการยื่นคำร้องถึงหน่วยทะเบียนประจำวิทยาเขตที่นิสิตสังกัดไม่เกินวันที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา มิฉะนั้นจะถือว่านิสิตสละสิทธิ์ในการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตจากรายวิชาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. ผลการเรียนและหน่วยกิตที่นิสิตขอเทียบโอนจากโครงการเรียนล่วงหน้า จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการเรียนของภาคการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษา และนำมาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมรายภาค (sem. G.P.A.) และคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (cum. G.P.A.) ต่างจากกรณีเทียบโอนแบบอื่น ๆ อาทิ เทียบโอนจากกรณีลาออกและเข้าศึกษาใหม่ หรือถูกคัดชื่อออกเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ถึงเกณฑ์ที่ข้อบังคับการศึกษากำหนด

ตารางแสดงอายุผลการเรียนที่สามารถขอใช้สิทธิ์ได้

รุ่นที่ พ.ศ. ปีการศึกษาที่เทียบโอนได้ * วันหมดอายุผลการเรียน
14 2562 2562 – 2565 หมดอายุแล้ว
15 2563 2563 – 2566 หมดอายุแล้ว
16 2564 2564 – 2567 31 ธ.ค. 2567
17 2565 2565 – 2568 31 ธ.ค. 2568
18 2566 2566 – 2569 31 ธ.ค. 2569
18 2567 2567 – 2570 31 ธ.ค. 2570

หมายเหตุ:

* ต้องดำเนินการเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดการของภาคการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษา (เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
นิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2566 หลักสูตรภาษาไทย เทียบโอนได้ไม่เกินรุ่นที่ 18/1 หลักสูตรนานาชาติ เทียบโอนได้ไม่เกินรุ่นที่ 18/2

** รุ่นที่ 1-13 เป็นการเรียนการสอนแบบห้องเรียน ผลการเรียนไม่อยู่ในเกณฑ์อายุผลการเรียน 3 ปีปฏิทินได้

กรณีที่ต้องการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อเนื่องที่มีเงื่อนไขรายวิชาพื้นฐานในภาคการศึกษาแรก

นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่อเนื่องที่มีเงื่อนไขรายวิชาพื้นฐาน (อาทิ 01403115 เคมีพื้นฐาน II ซี่งเป็นรายวิชาต่อเนื่องจาก 01403113 เคมีพื้นฐาน I) สามารถลงทะเบียนเรียนได้หลังจากที่ขอเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันทีเมื่อผลการเรียนเข้าสู่ระบบ https://my.ku.th เรียบร้อยแล้ว โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. นิสิตต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตเพื่อขออนุญาตในการลงทะเบียนเรียน (อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตมีสิทธิ์ในการอนุญาตหรือระงับแผนการลงทะเบียนเรียนของนิสิตได้ตามความเหมาะสม)
 2. นิสิตต้องดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนและหน่วยกิตของรายวิชาที่เป็นรายวิชาพื้นฐานของรายวิชาที่นิสิตจะขออนุญาตลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้นก่อน
 3. นิสิตสามารถขอเพิ่มบางรายวิชาได้ในสัปดาห์ที่ 2 ของการเปิดภาคเรียน (สัปดาห์ “KU 3 online”) หรือลงทะเบียนเรียนล่าช้าตามขั้นตอน
 4. เมื่อนิสิตได้ทำการเทียบโอนรายวิชาแล้ว จะยกเลิกการเทียบโอนนั้นมิได้

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง