หมายเหตุ

  1. ผู้ลงทะเบียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit) จะสามารถเข้าเรียนในบทเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KU Learn Powered by Open EdX (https://learn.ku.th) ได้ตลอดเวลาในระยะเวลา 120 วัน โดยเริ่มนับระยะเวลาจากวันที่ทำรายการลงทะเบียนเรียนสำเร็จต่อเนื่องไปจนครบระยะเวลา 120 วัน เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีก หากประสงค์ที่จะเข้าใช้งานต่อเนื่อง จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อต่ออายุการเข้าถึงบทเรียน
  2. กรณีที่ผู้ลงทะเบียนเรียนได้ลงทะเบียนเรียนแบบ เรียนอย่างเดียวไม่มีสอบ (Audit) ไปเรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาในภายหลัง มีความประสงค์ที่จะเข้าสอบเพื่อได้ผลการเรียน (เกรด) จะต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่ ในรูปแบบ เรียนพร้อมเข้าสอบ (Credit) ตามอัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน และภายในระยะเวลาของปฏิทินการลงทะเบียนเรียน การเรียนการสอน และการสอบวัดผล กำหนดไว้
  3. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน ทุกรายวิชา ทุกรุ่น ทุกรอบ และทุกรูปแบบการลงทะเบียนเรียน ครอบคลุมเฉพาะการได้รับสิทธิ์ในการเข้าระบบ KU Learn Powered by Open EdX (https://kulearn.online) และการเข้าสอบในระบบการสอบ KU LAM เท่านั้น ไม่รวมไปถึงสิทธิ์อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเมื่อชำระเงินแล้ว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมฯ ที่ได้ชำระไปแล้วไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. ผู้ลงทะเบียนเรียนต้องตรวจสอบกำหนดการวันและเวลาในการเข้าสอบกลางภาค และสอบไล่ก่อนลงทะเบียนเรียน การไม่เข้าสอบ เข้าระบบการสอบเกินระยะเวลาที่กำหนด หรือขาดสอบใด ๆ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดสอบชดใช้ใด ๆ ยกเว้นเพียงแต่กรณีผู้จัดสอบไม่สามารถจัดสอบให้ได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ หรือกรณีผู้เข้าสอบมีปัญหาในการสอบในระบบการจัดสอบ KU LAM ซึ่งไม่ได้มาจากความพยายามส่อทุจริต หรือการทุจริตการสอบเท่านั้น
  5. ผู้ลงทะเบียนเรียนพร้อมสอบวัดผลที่ไม่ได้เข้าสอบ หรือขาดสอบวัดผลกลางภาค จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบไล่ของวิชานั้น ๆ

เข้าสู่ระบบ KU Learn Powered by Open EdX