TeacherTraining

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
ประจำปี 2564

จรรยาบรรณอาจารย์ มก.
วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)

TeacherTraining

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัลสำหรับอาจารย์ มก.

เรื่อง แอปพลิเคชัน (Application) : ทางเลือกเพื่อการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-2019
วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)

TeacherTraining

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ มก.
ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง “การเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์”
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)

TeacherTraining

โครงการพัฒนาอาจารย์ มก.สู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพ
ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (ออนไลน์)

TeacherTraining

โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา มก.
ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง “จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ออนไลน์)

TeacherTraining

การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก.
ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่อง Kasetsart University: ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ออนไลน์ และถ่ายทอดผ่าน Nontri Live)