Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

ประชุมสัมมนา: จรรยาบรรณาอาจารย์ มก.

กันยายน 1 @ 09:00 น. - 12:00 น.

โครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน
จรรยาบรรณอาจารย์ มก. ประจำปี 2564

วันพุธที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

รายละเอียดโครงการ เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา วิดีโอการอบรมย้อนหลัง

แบบสอบถามผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
(ปิดระบบ 8 ก.ย. 64)

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศใช้จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับพันธกิจและบริบทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2549 ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการทบทวนแนวปฏิบัติและประกาศใช้ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน รวมทั้งได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 และประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง มาตรการดำเนินการกับอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ส่งหรือแก้ไขคะแนนตามเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ โดยมีการส่งเสริมการยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ดีเด่นด้านจรรยาบรรณประเภทต่าง ๆ (การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นของ มก. 6 ด้าน เช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้านการมีส่วนร่วมในกิจการนิสิต และด้านการบำเพ็ญประโยชน์และทำคุณประโยชน์ในแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) เป็นประจำทุกปี

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ของคณะและวิทยาเขต คณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและวางแผนการส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งเพื่อเป็นการระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนและกำหนดมาตรการดำเนินการกับผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณอาจารย์ที่เหมาะสมต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะและวิทยาเขตรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับนนุน และติดตามการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์ของ มก. ประจำปีการศึกษา 2563
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์ของ มก. ประจำปีการศึกษา 2563
3. เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานตามจรรยาบรรณอาจารย์ของ มก. จากคณะและวิทยาเขต เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยฯ ทราบต่อไป

กำหนดการ

9.00 – 11.00 น. การรายงานผลและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานจรรยาบรรณอาจารย์ของแต่ละวิทยาเขต และร่วมอภิปรายพิจารณาแนวทางแก้ไข

โดย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประธานกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของ มก.

รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนหรือผู้แทน

รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชาหรือผู้แทน

รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนครหรือผู้แทน

ดำเนินรายการโดย

ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของ มก.

รับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามเพื่อการส่งเสริมจรรยาบรรณอาจารย์ของ มก. จากผู้เข้าประชุมสัมมนาฯ

11.00 – 12.00 น. จรรยาบรรณและข้อบังคับที่อาจารย์พึงปฎิบัติและแนวทางการส่งเสริมด้านจรรยาบรรณของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

โดย

คุณสุนิสา สมดวง

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจรรยาบรรณ มก.
สำนักงานกฎหมาย

12.00 น. ปิดการประชุมสัมมนาฯ

 

Details

Date:
กันยายน 1
Time:
09:00 น. - 12:00 น.
Event Category:
Event Tags: