Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

อบรมอาจารย์: แอปพลิเคชัน (Application) ทางเลือก

สิงหาคม 19 @ 09:00 น. - 12:00 น.

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนเพื่อตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัล
สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง แอปพลิเคชัน (Application) : ทางเลือกเพื่อการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ COVID-2019

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.
(อบรมออนไลน์ Cisco Webex Meetings)

รายละเอียดโครงการ วิดีโอการอบรมย้อนหลัง

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีวิสัยทัศน์เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ วิจัย และสร้างนวัตกรรมระดับโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยมีพันธกิจสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัย นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างสมรรถนะกำลังคนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกในทุกช่วงวัย สร้างต้นแบบสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สังคมและชุมชน ทั้งนี้การตอบสนองวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรทุกฝ่ายจึงต้องร่วมมือกัน หากแต่การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมนั้น คณาจารย์ซึ่งเป็นผู้ดูแลใกล้ชิด เป็นผู้สอน ผู้ชี้แนะ และผู้อำนวยความสะดวกให้นิสิตเกิดการเรียนรู้นั้น จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้เรียนและสามารถนำพาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ในสถานการณ์บังคับ อาทิเช่น สถานการณ์การแพร่กระจายของโรคโควิค-19 ในปัจจุบัน เป็นต้น ซึ่งการมีทักษะความชำนาญ การสร้างสรรค์ในการพัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพหากแต่ละบริบทต้องอาศัยเครื่องมือเพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและลดการพบปะเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโควิด-19 Application (แอพพลิเคชัน) หรือที่ทุกคนเรียกกันสั้นๆ ว่า App (แอพ) คือโปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ Mobile (โมบาย) Teblet (แท็บเล็ต) หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งในแต่ละระบบปฏิบัติการ จะมีผู้พัฒนาแอพพลิเคชันขึ้นมามากมายเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โปรแกรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะสามารถเป็นผู้ช่วยผู้สอน อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนในการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้วิถีใหม่ในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

จากสถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยงานส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี สำนักบริหารการศึกษา ได้เล็งเห็นถึงภาระหน้าที่หนักของอาจารย์ผู้สอนที่ต้องปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ทั้งหมดให้กับผู้เรียนอย่างฉับพลันโดยอาศัยเครื่องมือในการช่วยสอนหรือสื่อสาร เพื่อการนำไปสู่การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ภายใต้โปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ปรับใช้ให้เข้ากับการเรียนการสอนในสภาวการณ์ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อให้อาจารย์ได้ทราบและเข้าใจหลักการ วิธีใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชัน เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการสอนและการสื่อสารในกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเทคนิคและวิธีการใช้โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันในการสอนออนไลน์   ที่เป็นประโยชน์และเป็นการส่งเสริมให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน

กำหนดการ

เวลา 09.00 น. – 12.00 น. การอบรม เรื่อง แอปพลิเคชัน (Application) : ทางเลือกเพื่อการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ COVID-2019
ถาม-ตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เวลา 12.00 น. ปิดโครงการอบรม

 

Details

Date:
สิงหาคม 19
Time:
09:00 น. - 12:00 น.
Event Category:
Event Tags: