Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

อบรมอาจารย์: อาจารย์ที่ปรึกษา

พฤษภาคม 24 @ 13:00 น. - 16:00 น.

โครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2564
เรื่อง “จากใจครูสู่ใจศิษย์ การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน”

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.
(ระบบออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex Meetings)

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการ การผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านวิชาการ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ เพื่อออกไปช่วยพัฒนาประเทศ เป็นผู้นำในสังคม ในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยนั้น อาจารย์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุด โดยอาจารย์เป็นทั้งผู้สอนด้านวิชาการและวิชาชีพ และบ่มเพาะทักษะต่างๆ ที่สำคัญจำเป็นให้แก่นิสิต ในปัจจุบันภาวะการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในทุกๆด้าน มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา ให้กับนิสิตเพื่อช่วยเหลือแนะนำนิสิตในเรื่องการศึกษา การทำกิจกรรม การดำเนินชีวิต เพื่อให้นิสิตได้รับประโยชน์จากมหาวิทยาลัยมากที่สุด อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีทบาทอันสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ ดูแล เป็นผู้ประคับประครองและสร้างความอบอุ่นให้แก่นิสิต และเพื่อให้นิสิตประสบความสำเร็จในการศึกษา

มหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยได้จัดให้มีระบบอาจาย์ที่ปรึกษาไว้ช่วยเหลือนิสิต แต่ปรากฎว่านิสิตส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับการปรึกษาแนะนำในด้านต่างๆ ไม่มากนัก นิสิตจะขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะวันลงทะเบียนเรียน เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามในเอกสารต่างๆเท่านั้น กรอปกับในยุคปัจจุบันลักษณะของนิสิตที่เข้ามาเรียนในระดับอุดมศึกษา ก็มีความหลากหลาย และมีลักษณะของนิสิตในปัจจุบัน ซึ่งเป็น Generation Z อาจารย์จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจคุณลักษณะของนิสิตด้วย เพื่อจะได้เข้าถึง และรับรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลของนิสิต อันจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประสบความสำเร็จ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ดีที่ประสบความสำเร็จ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาเป็น ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับนิสิตมากที่สุด จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องดังกล่าวนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ใหม่และอาจารย์ที่สนใจเข้ารับการอบรม เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีความรู้และทราบบทบาทหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิตใน ด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของภาระหน้าที่ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา

2. เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการตามปกติของวัยรุ่น รวมถึงพฤติกรรมอันเป็นปัญหาต่างๆ ของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการให้การดูแลและช่วยเหลือแก่นิสิตเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

3. เพื่อให้อาจารย์มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

กำหนดการ

เวลา 09.00 – 12.00 น. ความสำคัญ และ แนวทางการดำเนินงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เวลา 13.30 – 15.30 น. การบรรยายในหัวข้อ จากใจครูสู่ใจศิษย์การดูแลนิสิตในสังคมแห่งความพลิกผัน
อาจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี  อาจารย์ประจำคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 15.30 – 16.00 น. ตอบข้อซักถาม ปิดการสัมมนา

 

หมายเหตุ ประเด็น/สาระสำคัญ

1. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา การดูแลนิสิตในภาวะปัจจุบัน

2. เมื่อนิสิตมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในฐานะอาจารย์จะมีวิธีการดูแลช่วยเหลือนิสิตอย่างไรในภาวะสังคมเปราะบาง

3. การสื่อสารโดยใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับนิสิต

4. ทักษะเบื้องต้นอย่างง่ายในการช่วยเหลือดูแลนิสิตที่เกิดปัญหาในภาวะปัจจุบัน


| โครงการ | กำหนดการ | เอกสารประกอบ | ประมวลภาพ | คลิปการอบรม |

Details

Date:
พฤษภาคม 24
Time:
13:00 น. - 16:00 น.
Event Category:
Event Tags: