ประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564
เรื่อง Kasetsart University: ปรับเปลี่ยนเพื่อเท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
โปรแกรม Cisco Webex Events และถ่ายทอดผ่าน Nontri Live

รายละเอียดโครงการ | กำหนดการ   | kunews

 

            ปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19

 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนทุกระดับของประเทศต้องเร่งนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับกระบวนการเรียนการสอนและการสอบของสถานศึกษาและกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของทุกคนในสังคม ตลอดจนมุ่งเสริมสร้างศักยภาพของคนทั้งประเทศ โดยสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนทั้งด้านการผลิตกำลังคน การสร้างงานวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ แปลงนวัตกรรมทางการศึกษาสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ

 โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันของผู้บริหารและคณาจารย์ เกี่ยวกับนโยบายในการส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และร่วมพิจารณาทิศทางการจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

.

เอกสารนิทรรศการงานวิจัย

ผลงานวิจัยดีเด่น+แอพพลิเคชั่น

 

วิดีโอ

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา
เครื่องขูดเส้นใยสับปะรด
แผ่นฉนวนกันความร้อนและแผ่นดูดซับเสียงจากเส้นใยสับปะรดทดแทนเส้นใยแก้ว
มันสำปะหลังแป้งสูง ผลผลิตดี ไซยาไนด์ต่ำ พันธุ์เกษตรศาสตร์
เครื่องอัดกระทงใบตอง

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 


 

การเข้าร่วมประชุมสัมมนา

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านทางระบบ Webex  และสามารถรับฟังได้ที่ Nontri Live

1. ระบบ Cisco Webex Events   (รองรับการเข้าร่วม 1,000 ท่าน)


[ Join event ]

Event Number : 184 974 606
Password : 2564
ขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าฟังการสัมมนา 

2. Nontri Live ระบบถ่ายทอดสด (https://live.ku.ac.th)


การประเมินผลสัมมนาอาจารย์

ที่เว็บไซต์  www.ku.ac.th

ขอสงวนสิทธิ์ของที่ระลึกสำหรับการตอบแบบประเมินผล ก่อนเวลา 23.59 น. วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เท่านั้น