อบรมการใช้งาน KULearn และ KULam

โครงการอบรมระบบการเรียนการสอน KULearn และระบบบริหารจัดการสอบ KULam

วันศุกร์ ที่ 21 มิ.ย. 67 เวลา 9:00 – 16:00

สำหรับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มก. ทุกวิทยาเขต (รูปแบบออนไลน์)

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักบริหารการศึกษามีระบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ที่มีการเมใช้งานมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 และได้ใช้งานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ที่ผ่านมา และได้ใช้งานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทางสำนักบริหารการศึกษได้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์กับอาจารย์ที่ยังไม่เคยใช้ระบบระบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ ได้มาใช้ระบบระบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ เพื่อเป็นทางเลือกในการเรียนการสอนการสอบในรูปแบบใหม่หรือนำไปใช้การเรียนการสอนการสอบนปัจจุบัน ให้มีความหลากหลาย และได้เป็นการทบทวนความรู้สำหรับอาจารย์เคยใช้ระบบมาก่อนแล้ว สามารถดำเนินการใช้งานระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เป็นระบบสำคัญหลักของมหาวิทยาลัยต่อไป

วัตถุประสงค์

คณาจารย์ และบุคลากรคณะผู้เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และทดลองใช้งานจริงในระบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำมาถึงประสิทธิผลต่อไปยังวิทยาเขตอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการ

วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567

8.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม
9.00 – 09.10 น. กล่าวเปิดการอบรม โดย ผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
9.10 – 12.00 น. การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KULearn  (การสร้างรายวิชา)
10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.00 – 12.00 น. การใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ KULearn  (การกำหนดกลุ่มผู้เรียน)
12.00 – 13.00 น.  ——————   พักรับประทานอาหารกลางวัน   ——————
13.00 – 16.00 น. การใช้งานระบบการสอบออนไลน์ KULam (การสร้างข้อสอบในแบบต่างๆ และการสร้างคลังข้อสอบ)
14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.00 น. การใช้งานระบบการสอบออนไลน์ KULam
———————- – การตั้งค่าของระบบสอบและกำหนดกลุ่มผู้เข้าสอบ
———————- – การใช้ห้องจงรัก แบบออนไลน์ และออนไซต์
———————- – ตอบข้อคำถาม

intro

kulearn

kulam

ภาพกิจกรรม

ออนไลน์ผ่านระบบ Webex by Cisco
Meeting link  :  https://ku-edu.webex.com/ku-edu/j.php?MTID=m2304af26f60bbc40ada778e2b42eeaa7
Meeting number  :  25158467444
Meeting password  :  kulearn

Click me !! 

ข้อเสนอแนะการพัฒนา

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศการศึกษา