โครงการสัมมนาอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

โครงการสัมมนาอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกวิทยาเขต ประจำปี พ.ศ. 2565

สํานักบริหารการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงสัมมนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกวิทยาเขต ประจําปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจําวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานทุกวิทยาเขต และสรุปผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รายวิชาใหม่) ในเรื่องของการใช้ตําราและสื่อการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อรองรับนโยบายด้านวิชาการเชิงรุกในการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านภาษาอังกฤษ

 


เอกสารประกอบการทวนสอบ 4 วิทยาเขต 
รายงานผลการจัดสอบ KU-EXITE ปี 2565

  

กำหนดการโครงการสัมมนาอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน