แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กวช.)
แบบเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2560-64  
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร[28-2-62]  
แบบฟอร์มการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร PLO/YLO   
 คำแนะนำขอเปิดรายวิชาใหม่
 คำแนะนำขอปรับปรุงรายวิชา
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา   
 แบบ สมอ.08
แบบ มคอ. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา