แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กวช.)  
แบบเสนอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570    
 คำแนะนำขอปรับปรุงรายวิชา
สมอ.08 แบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สำหรับการแก้ไขหลักสูตรบางส่วน)
แบบ มคอ. [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ]
แบบฟอร์มการขอให้หลักสูตรร่วม
แบบฟอร์มการปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ระดับปริญญาตรี  
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ระดับปริญญาโท  
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ระดับปริญญาเอก   
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาตรี   
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาโท   
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาเอก   
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ทักษะภาษาอังกฤษเฉพาะทาง
แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2566 (สมอ.08, อจ.มก.1, อจ.มก.3 )   

การอนุมัติแนวปฏิบัติและแบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาใหม่เพื่อรองรับการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา (วิชาเลือกเสรี)
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ระดับปริญญาตรี (เลือกเสรี) 
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาตรี (เลือกเสรี) 
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ (วิชาที่รองรับการศึกษามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ) 

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาใหม่ (วิชาบริการสำหรับคลังหน่วยกิต)
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ระดับปริญญาตรี (วิชาบริการสำหรับคลังหน่วยกิต) 

แบบฟอร์มขอเปิดรายวิชาใหม่/ปรับปรุงรายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ระดับปริญญาตรี (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
แบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชาระดับปริญญาตรี (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)