01459102  จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์ (Psychology and Human Diversity)

01459102  จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์ (Psychology and Human Diversity)

01459102  จิตวิทยากับความหลากหลายของมนุษย์ (Psychology and Human Diversity)         3(3-0-6)

การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อความเข้าใจความหลากหลายของมนุษย์ในด้านชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและทัศนคติ เพื่อความผาสุกในชีวิต

Application of psychological concepts and theories for understanding human diversity in ethnic, culture and attitude to enhance human well – being.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย