ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์ (4 ปี) 2567
2563
2562
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี) 2558
2555
2553
ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ (5 ปี) 2558
2555
2552
ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา (5 ปี) 2558
2555
2553
2547
ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 2560
2555
2551
ศษ.บ. สุขศึกษา (4 ปี) 2567
2562
ศษ.บ. สุขศึกษา (5 ปี) 2558
2554
2547
ศษ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 2567
2562
ศษ.บ. พลศึกษา (5 ปี) 2558
2554
2549
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ป.ตรี 4 หลักสูตร+ป.โท 3 หลักสูตร) 2519

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2563
ศษ.ม. การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 2559
ศษ.ม. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2559
ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2563
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2564

2559

ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 2565

2560

 

 

ศษ.ม. อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2564
2560
ศษ.ม. การศึกษาพิเศษ 2565
2560
ศษ.ม. การวิจัยและการประเมินทางการศึกษา 2560
ศษ.ม. วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน 2564
ศษ.ม. การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 2564

2559

ศษ.ม. พลศึกษา 2564
2559
ศษ.ม. นันทนาการ 2564
2559
ศษ.ม. คหกรรมศาสตรศึกษา 2564
2559
ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน 2566
ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 2565

2560

 

 

ศษ.ม. การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2566
2562
ศษ.ม. ปฐมวัยศึกษา 2566
2561
ศษ.ม. การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม 2563

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ 2564
ปร.ด. วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน 2564
ปร.ด. การบริหารการศึกษา 2563
ปร.ด. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 2559
ปร.ด. เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา 2565

2560

 

 

ปร.ด. การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 2559
ปร.ด. อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร 2559
ปร.ด. พลศึกษา 2564
2559
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2565

2560

 

 

ปร.ด. การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 2565
2561
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2566
2561
ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2560
ปร.ด. การสอนคณิตศาสตร์ 2561
ปร.ด.การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม 2563
ปร.ด. อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร

ปร.ด. การสอนคณิตศาสตร์

2563

2566