คณะศึกษาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี) 2558
2555
2553
ศษ.บ. การสอนวิทยาศาสตร์ (5 ปี) 2558
2555
2552
ศษ.บ. คหกรรมศาสตรศึกษา (5 ปี) 2558
2555
2553
2547
ศษ.บ. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี) 2560
2555
2551
ศษ.บ. สุขศึกษา (4 ปี) 2562
ศษ.บ. สุขศึกษา (5 ปี) 2558
2554
2547
ศษ.บ. พลศึกษา (4 ปี) 2562
ศษ.บ. พลศึกษา (5 ปี) 2558
2554
2549
หลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ป.ตรี 4 หลักสูตร+ป.โท 3 หลักสูตร) 2519
ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์ (4 ปี) 2562
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2563
ศษ.ม. การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 2559
ศษ.ม. ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 2559
ศษ.ม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2559
ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ 2560
ศษ.ม.อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2560
ศษ.ม.การศึกษาพิเศษ 2560
ศษ.ม.การวิจัยและการประเมินทางการศึกษา 2560
ศษ.ม. การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 2559
ศษ.ม. พละศึกษา 2559
ศษ.ม. คหกรรมศึกษา 2559
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด.การบริหารการศึกษา 2563
ปร.ด. การวิจัยและประเมินทางการศึกษา 2559
ปร.ด. การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม 2559
ปร.ด. สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากร 2559
ปร.ด. พละศึกษา 2559
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ศึกษา 2560
ปร.ด. การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา 2560
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน 2561