ร่าง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2564

ร่าง หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

คลิปวีดิทัศน์การจัดทำข้อมูลตั้งต้นรายวิชาศึกษาทั่วไป การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบในการขอเปิด-ปรับปรุงรายวิชา (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)

เอกสารแบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่ 
เอกสารแบบเสนอขอปรับปรุงรายวิชา 
แบบปรับปรุงรายวิชาที่จะบรรจุลงเล่มคู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2564
ตัวอย่างการเขียนแบบปรับปรุงรายวิชา ตามแบบฟอร์ม วช.มก. 1-2
ตัวอย่าง วิชาที่1
ตัวอย่าง วิชาที่2

แบบสำรวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต

แบบฟอร์มรายงานผลการวิเคราะห์ผลลัพธ์การเรียน

 ครั้งที่ 1 ” ฝ่าวิกฤติ COVID-19 สู่รูปแบบการจัดการสอนศึกษาทั่วไปแบบออนไลน์”

โดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 ครั้งที่ 2 “จัดการการเรียนการสอน GE ออนไลน์อย่างไรให้ถูกใจ GEN Z”

โดย ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 ครั้งที่ 3  “เทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับวิชาศึกษาทั่วไป :ประสบการณ์จาก มอ.”

โดย รศ.ดร.วันดี สุทธรังษี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ครั้งที่ 4  “Assessing Soft Skill for GE Case Study at KMITL”

โดย ผศ.ดร.อำภาพรรณ ตันตินาครกูล ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  ครั้งที่ 5 “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสร้างสรรค์: สตีมศึกษา (STEAM Education)”

โดย ดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี รองคณบดีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ แนะนํารายวิชาการศึกษาทั่วไปด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน “Circular Lifestyle for the 21st Century”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง อาจารย์ประจำคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ครั้งที่ 6 “ทิศทางแนวโน้มการจัดการเรียนการสอนศึกษาทั่วไป ในอนาคต และนโยบายการจัดการศึกษาทั่วไปของประเทศ” 

โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

This is a text block. Click the edit button to change this text.