ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. ฟิสิกส์ 2566
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2565
2560
2555
2550
วท.บ. สถิติ 2565

2560

2555
2551
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2565

2560

2555
2550
วท.บ. ฟิสิกส์ 2566

2561

 

2556
2552
วท.บ. เคมี 2565

2560

2555
2550
วท.บ. ชีวเคมี 2565
2560
2555
2552
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2565

2560

2555
2550
วท.บ. ชีววิทยา 2566
2561
2556
2551
วท.บ. จุลชีววิทยา 2565

2560

2555
2550
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 2565
2560
2555
วท.บ. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2562
2556
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สภาฯ อนุมัติย้ายไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 55) 2554
วท.บ. พฤกษศาสตร์ 2566
2561
2555
2551
วท.บ. พันธุศาสตร์ 2565

2560

2555
วท.บ. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 2566
2561
2556
2551
วท.บ. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 2564

2559

 

 

วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2562
2557
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550
วท.บ. วิทยาการและเทคโนโลยีโพลีเมอร์ (นานาชาติ) 2564

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 2566
2561
วท.ม. พฤกษศาสตร์ 2565

2560

 

 

วท.ม. พันธุศาสตร์ 2559
วท.ม. ชีววิทยา 2560
วท.ม. จุลชีววิทยา 2560

2565

 

 

วท.ม. ชีวเคมี 2565

2560

 

 

วท.ม. สถิติ 2565

2560

 

 

วท.ม. รังสีประยุกต์และไอโซโทป 2565

2560

 

วท.ม. สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ

(ชื่อเดิม วท.ม. สัตววิทยา)

2565

2560

 

 

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2564
วท.ม. ฟิสิกส์ 2565
2560
วท.ม. มาตรวิทยา 2565
2560
วท.ม. วิทยาการวัสดุนาโน 2563
วท.ม. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (นานาชาติ) 2563
วท.ม. วิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 2563
วท.ม. วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม 2565
วท.ม. เคมี

วท.ม. คณิตศาสตร์

2566

2564

2564

 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ 2566
2561
ปร.ด. พฤกษศาสตร์ 2566
2561
ปร.ด. สัตววิทยา 2566
2561
ปร.ด. จุลชีววิทยา 2565
ปร.ด. ฟิสิกส์ 2566
2561
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2563
ปร.ด. วิทยาการวัสดุนาโน 2563
ปร.ด. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2565
ปร.ด. สถิติ 2565
ปร.ด. เคมี 2564
ปร.ด. ชีวเคมี 2564