คณะวิทยาศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. คณิตศาสตร์ 2560
2555
2550
วท.บ. สถิติ 2560
2555
2551
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2560
2555
2550
วท.บ. ฟิสิกส์ 2561
2556
2552
วท.บ. เคมี 2560
2555
2550
วท.บ. ชีวเคมี 2560
2555
2552
วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม 2560
2555
2550
วท.บ. ชีววิทยา 2561
2556
2551
วท.บ. จุลชีววิทยา 2560
2555
2550
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี 2560
2555
วท.บ. วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ 2562
2556
วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (สภาฯ อนุมัติย้ายไปสังกัดคณะสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 55) 2554
วท.บ. พฤกษศาสตร์ 2561
2555
2551
วท.บ. พันธุศาสตร์ 2560
2555
วท.บ. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 2561
2556
2551
วท.บ. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 2559
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2562
2557
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. พันธุศาสตร์ 2559
วท.ม. ชีววิทยา 2560
วท.ม. ชีวเคมี 2560
วท.ม. สถิติ 2560
วท.ม.รังสีประยุกต์และไอโซโทป 2560
วท.ม.สัตววิทยา 2560
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2559
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์