ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล-เกษตร 2566
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2565
2561
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 2561
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้างพื้นฐาน 2566
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2565

2560

วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 2565

2560

2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2566
2561
2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 2565

2560

2555
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565

2560

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 2555
วศ.บ. วิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม 2567

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 2566
2562
วศ.ม. วิศวกรรมชลประทาน 2565
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร 2561
วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน 2564
วศ.ม. วิศวกรรมอาหาร 2565
วศ.ม. วิศวกรรมเกษตร 2566
วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2566 (แบบแยก)

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.ด. วิศวกรรมโยธา 2566 (แบบแยก)
วศ.ด. วิศวกรรมเกษตร 2566
2561
วศ.ด. วิศวกรรมชลประทาน 2565
วศ.ด. วิศวกรรมอาหาร 2565