คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 2561
วศ.บ. วิศวกรรมเกษตร 2561
2556
2551
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2560
วศ.บ. วิศวกรรมอาหาร 2560
2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 2561
2555
2551
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์ 2560
2555
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2560
วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ 2555
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์