ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ร.บ. การเมืองและการปกครอง 2567
2562
บธ.บ. บัญชีบริหาร 2561
2560
บธ.บ. การจัดการ 2565

2560

2555*
2549*
บธ.บ. การตลาด 2565

2560

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2565

2560

2554
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2566
2561
2556
2553
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2564

2561

 

 

2559*
2554*
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550*
วท.บ. ฟิสิกส์ 2566 (แบบแยก)
2556*
2552*
วท.บ. เคมี 2555*
2550*
วท.บ. จุลชีววิทยา 2565*
2555*
2550*
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2565*
2555*
2550*
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2563
2554*
ศศ.บ. การโรงแรมและภัตตาคาร 2565
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน 2565
บธ.บ. การบัญชี 2564
บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 2564
ศศ.บ. การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2564
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2564
บธ.บ. การจัดการธุรกิจบริการและอุตสาหกรรมไมซ์ 2565
วท.บ. พฤกษนวัตกรรม 2565
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 2565
2564

*ใช้หลักสูตรเดียวกับบางเขน

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. เคมี 2566

2561

 

 

วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2565

2560

 

 

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2565
วท.ม. วิทยาการพืช 2565
2560
วท.ม. วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ (สภาฯ อนุมัติปิดเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566) 2560
วท.ม. นิติวิทยาศาสตร์ (สภาฯ อนุมัติปิดเมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2565) 2560
ศศ.ม. นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2564

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์ (สภาฯ อนุมัติปิดเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566) 2560
ปร.ด. นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 2564