หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ร.บ. การเมืองและการปกครอง 2562
บธ.บ.บัญชีบริหาร 2561
2560
บธ.บ. การโรงแรมและภัตตาคาร 2560
บธ.บ. การจัดการธุรกิจการบิน 2560
บธ.บ. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 2560
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 2560
บธ.บ. การจัดการ 2560
2555*
2549*
บธ.บ. การตลาด 2560
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2560
2554
วท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2561
2556
2553
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 2561
2559*
2554*
วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 2550*
วท.บ. ฟิสิกส์ 2556*
2552*
วท.บ. เคมี 2555*
2550*
วท.บ. จุลชีววิทยา 2555*
2550*
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2555*
2550*
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2554*
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ 2559

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์

*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน