คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วศษ.บ. การจัดการเรียนรู้ (4 ปี) 2562
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้ (5 ปี) 2562
2560
2555
2550
วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2559
2554
2549
ศษ.บ. สอนคณิตศาสตร์ (5 ปี) 2555*
2553*
ศษ.บ.พลศึกษา (5 ปี) 2554*
2549*
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
การพัฒนาทรัพยาการมนุษย์และชุมชน 2560
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
การพัฒนาทรัพยาการมนุษย์และชุมชน 2560

*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน