ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้ (4 ปี) 2567
2562
ศษ.บ. การจัดการเรียนรู้ (5 ปี) 2562
2560
2555
2550
วท.บ. เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา 2564

2559

 

 

2554
2549
ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี) 2555*
2553*
ศษ.บ.พลศึกษา (5 ปี) 2554*
2549*

*ใช้หลักสูตรเดียวกับ วิทยาเขตบางเขน

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศศ.ม. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 2565

2560

 

 

ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 2565
ศษ.ม. นวัตกรรมการศึกษา 2567
2562
ศษ.ม. พลศึกษา 2567
2562
ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา 2567

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 2565

2560

 

ศษ.ด. การบริหารการศึกษา 2565
ศษ.ด. พลศึกษา 2564
ศษ.ด. คณิตศาสตร์ศึกษา 2567