ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
บช.บ. บัญชี 2564  
2560
2555
2551
บธ.บ. การเงิน 2565

2560

2555
2550
บธ.บ. การจัดการ 2565

2560

2555
2549
บธ.บ การจัดการการปฏิบัติการและเทคโนโลยี

(ชื่อเดิม บธ.บ. การจัดการการผลิต)

2564

2559

 

2554
บธ.บ. การตลาด 2565

2560

2555
2549
บธ.บ. การตลาด (นานาชาติ) 2563
2557
บธ.บ. บริหารธุรกิจ (นานาชาติ) 2563

 

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศศ.ม. การเงินประยุกต์ 2565
2560
บธ.ม. บริหารธุรกิจ 2565
2560
บช.ม. ข้อมูลและการวิเคราะห์ 2563

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. บริหารธุรกิจ 2566
2561