ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
รป.บ. (ชื่อเต็ม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต) 2564

2559

 

2557
น.บ. 2563
2560
บธ.บ. การบริหารการเงินและการลงทุน 2567
บธ.บ. การเงิน 2565
2560
บธ.บ. การจัดการ 2565

2560

2555*
2549*
บธ.บ. การตลาด 2565

2560

2555*
2549*
บธ.บ. การโรงแรมและท่องเที่ยว 2562
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2559***
2554***
บช.บ. บัญชีบัณฑิต 2564

2560

 

2555*
2551*
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ (แบบแยก) 2563

2559**

 

 

บธ.บ. การจัดการอุตสาหกรรมการบริการ 2564

*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ บางเขน
**ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน
***ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
บธ.ม. (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) 2565
2560
ศษ.ม. พลศึกษา (แบบแยก) 2567

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์