คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
รป.บ. 2559
2557
นิติศาสตรบัณฑิต 2560
บธ.บ. การเงิน 2560
บธ.บ. การจัดการ 2560
2555*
2549*
บธ.บ. การตลาด 2560
2555*
2549*
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2562
2559**
2554**
บช.บ. บัญชี 2560
2555*
2551*
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 2559*
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
บธ.ม. 2560
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์

*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ บางเขน, *ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

**ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา