ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2565

2560

2555
2550
วท.บ. ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

(ชื่อเดิม วท.บ. ภูมิศาสตร์)

2565

2560

2555
2551
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2565

2560

2555
2549
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2565

2560

2555
2551
วท.บ. จิตวิทยา 2564

2559

 

 

2554
2551
น.บ. นิติศาสตร์ 2563
2560
2555
2549
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (ไม่มีวิชาเอก) 2559
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2564

2554

 

 

2552
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (แยกมาจาก ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2554) 2564

2559

 

 

 

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศศ.ม. รัฐศาสตร์ 2565

2560

 

 

ศศ.ม. การบริหารและพัฒนาการสังคม 2565
2560
ศศ.ม. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์ 2564
วท.ม. จิตวิทยาชุมชน

วท.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

2565

2564

 

 

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. จิตวิทยาชุมชน 2565