คณะสังคมศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 2560
2555
2550
วท.บ. ภูมิศาสตร์ 2560
2555
2551
ศศ.บ. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 2560
2555
2549
ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2560
2555
2551
วท.บ. จิตวิทยา 2559
2554
2551
น.บ. นิติศาสตร์ 2560
2555
2549
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (ไม่มีวิชาเอก) 2559
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2554
2552
ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (แยกมาจาก ศศ.บ. รัฐศาสตร์ 2554) 2559
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์