ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
สพ.บ. 2562
2557
2556
2552
วท.บ. วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (สภาฯ อนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2554) 2552

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์ (นานาชาติ) 2567
วท.ม. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 2565
2560
วท.ม. ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และสารสนเทศทางสัตวแพทยสาธารณสุข 2566
วท.ม. ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ (ชื่อเดิม) 2561
วท.ม. จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์ (สภาฯ อนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2565) 2561
วท.ม. เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2564
วท.ม. คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 2564
2559
วท.ม. ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค 2559

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ป.บัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก 2563

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 2567
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสุขภาพสัตว์ (นานาชาติ) 2566
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ) 2561
ปร.ด. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์ 2565
2560
ปร.ด. คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ 2562
ปร.ด. เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์ 2565