คณะเกษตร กำแพงแสน

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. เกษตรศาสตร์ 2561
2555
2550
วท.บ. สัตวศาสตร์ 2559
2554
2546
วท.บ. เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 2560
2555
2551
วท.บ. วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 2561
2555
2551
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์