ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2566
2561
2555
2551
วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 2555
2551
วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ 2565
2560
2555
2549
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2564
2559
2554
2549
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2565

2560

2555
2548
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น 2566
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 2561
2556
2551
วท.บ. เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ (อนุมัติปิดหลักสูตร วันที่ 22/11/53) 2548
วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 2563
2562
2557

 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ป.บัณฑิต เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ 2563
ป.บัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล 2564

2559

 

 

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีการบรรจุ 2564
2559
วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ 2564
2560
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ) 2565
2560
วท.ม. วิทยาศาสตร์การอาหาร 2565
2560
วท.ม. วิศวกรรมอาหาร 2560
วท.ม. นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

(ชื่อเดิม วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

2564
2560
วท.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสิ่งทอ 2566
วท.ม. พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 2564

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร (นานาชาติ)  2565
 2560
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การอาหาร  2565
 2560
ปร.ด. เทคโนโลยีการบรรจุ

 

2565

2560

 

ปร.ด. นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร

(ชื่อเดิม ปร.ด. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)

2564
ปร.ด. พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม 2565
ปร.ด. เทคโนโลยีชีวภาพ 2564