คณะอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 2561
2555
2551
วท.บ. วิศวกรรมอาหาร 2555
2551
วท.บ. เทคโนโลยีการบรรจุ 2560
2555
2549
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2559
2554
2549
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 2560
2555
2548
วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 2561
2556
2551
วท.บ. เทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ (อนุมัติปิดหลักสูตร วันที่ 22/11/53) 2548
วท.บ. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) 2562
2557
ประกาศนียบัตรบัณฑิต เทคโนโลยีของน้ำตาล 2559
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุ 2559
วท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ) 2560
วท.ม.วิทยาศาสตรการอาหาร 2560
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด.วิทยาศาสตรการอาหาร (นานาชาติ) 2560
ปร.ด.วิทยาศาสตรการอาหาร 2560
ปร.ด.เทคโนโลยีการบรรจุ 2560