การจัดการความรู้ สำนักบริหารการศึกษา

แผน ประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

การเงิน / การบัญชี

งานบุคคล

งานส่งเสริมการศึกษาและเทคโนโลยี

หนังสือ เอกสาร คู่มือ และบทความทางวิชาการ

  คู่มือการปฏิบัติงาน         วิจัยสถาบัน        รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

หมวด เรื่อง โดย
คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการบริหารและการปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
วิจัยสถาบัน รายงานผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
วิจัยสถาบัน ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
วิจัยสถาบัน รายงานการวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
อื่นๆ เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพระราชทานความช่วยเหลือของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เรื่อง Intensive Course for Producing Instructional Media Program ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
คู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการใน คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
วิจัยสถาบัน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขอปรับปรุง และขอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
วิจัยสถาบัน สภาพและการดำเนินการขยายความร่วมมือและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
คู่มือการปฏิบัติงาน การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการวิชาการและการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
คู่มือการปฏิบัติงาน งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
คู่มือการปฏิบัติงาน การออกเลขประจำตัวนิสิตใหม่ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
วิจัยสถาบัน แรงจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
วิจัยสถาบัน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
วิจัยสถาบัน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวืทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ศึกษากรณี : นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากวิธีรับตรงในโครงการที่ดำเนินงานโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
วิจัยสถาบัน ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต จากโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
วิจัยสถาบัน ความคิดเห็นของผู้สมัครที่มีต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล การสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System TCAS) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
วิจัยสถาบัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
วิจัยสถาบัน ความคิดเห็นของการใช้ห้องเรียนส่วนกลางและความต้องการสนับสนุนทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางณัฐทลิกา กาลมิตร
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารการจัดการทั่วไปของสำนักงานเลขานุการ สำนักบริหารการศึกษา นางณัฐทลิกา กาลมิตร