เอกสาร คู่มือ และบทความทางวิชาการ

  คู่มือการปฏิบัติงาน         วิจัยสถาบัน        รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

ปี เรื่อง โดย
2564 ความคิดเห็นของการใช้ห้องเรียนส่วนกลางและความต้องการสนับสนุนทางการศึกษาของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางณัฐทลิกา กาลมิตร
2563 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกระบวนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ ขอปรับปรุง และขอปิดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
2562 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
2561 สภาพและการดำเนินการขยายความร่วมมือและการสร้างความเป็นหุ้นส่วนของสถาบันอุดมศึกษาและสถานประกอบการ เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจากโครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวืทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ศึกษากรณี : นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกจากวิธีรับตรงในโครงการที่ดำเนินงานโดยสำนักทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา
2559 แรงจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559  นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
2559 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต จากโครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
2559 ความคิดเห็นของผู้สมัครที่มีต่อการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีรับตรง นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
n/a รายงานผลการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนการสอนโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
n/a ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
n/a รายงานการวิจัย การพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรี ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์