เอกสาร คู่มือ และบทความทางวิชาการ

  คู่มือการปฏิบัติงาน         วิจัยสถาบัน        รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล

ปี เรื่อง โดย
2564 การบริหารการจัดการทั่วไปของสำนักงานเลขานุการ สำนักบริหารการศึกษา นางณัฐทลิกา กาลมิตร
2563 การออกเลขประจำตัวนิสิตใหม่ ผ่านระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นางสาวรัชฎาภรณ์  ขอเจริญ
2561 การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้สมัคร โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ นางสาวอรุณี พันธุรักษ์
n/a คู่มือการบริหารและการปฎิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ดร.นีรนุช ภาชนะทิพย์
n/a คู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายเลขานุการใน คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวยลรวิวรร วิบูรณวงศ์
n/a การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการวิชาการและการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล
n/a งานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางสาวปฐมาวดี กุลวัฒนะไพศาล