ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะประมง

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. ประมง 2565

2560

2555
2553

 

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 2565
2560
วท.ม. การจัดการประมง 2565
2560
วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง 2559
วท.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 2565

2560

 

 

วท.ม. วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2566
2561
วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2562

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (สภาฯ อนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2565) 2560
ปร.ด. การจัดการประมง (สภาฯ อนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2565) 2560
ปร.ด. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง 2560
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การประมง 2564
2559
ปร.ด. วิทยาศาสตร์ทางทะเล 2566
2561
ปร.ด. วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (นานาชาติ) 2562