ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2564
2559
2554
2548
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2566
2561
2556
2551
วท.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 2567
2562
วท.บ. สถาปัตยกรรม 2564

 

 

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
สถ.ม. ภูมิสถาปัตยกรรม 2564
สถ.ม. นวัตกรรมอาคาร 2565
2559
สถ.ม. สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2563

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ปร.ด. ภูมิสถาปัตยกรรม 2564
ปร.ด. นวัตกรรมอาคาร (สภาฯ อนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565) 2560
ปร.ด. นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง 2565
ปร.ด. สิ่งแวดล้อมสรรสร้าง (สภาฯ อนุมัติปิดหลักสูตรเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2565) 2560