คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

[/trow]
หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2559
2554
2548
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 2561
2556
2551
วท.บ. นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 2562
2561
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์