ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 2565
2560
2555
2552
วท.บ. พืชศาสตร์

(ชื่อเดิม วท.บ. ทรัพยากรเกษตร)

2565

2560

2555
2551
วท.บ. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 2564

2559

 

 

2553
วท.บ. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 2564

2559

 

2553
วท.บ. ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 2560*
2555*
วท.บ. เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน 2567

*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะประมง วิทยาเขตบางเขน

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม. เทคโนโลยีการอาหาร 2565

2560

 

 

วท.ม. ทรัพยากรเกษตร 2563

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์