คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ 2559
2554
บธ.บ. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 2559
2554
บธ.บ. การบัญชีบริหาร 2559
2554
บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ 2559
2554
บธ.บ. การจัดการ 2560
2555*
2549*
บธ.บ. การเงิน 2555*
2550*
บธ.บ. การตลาด 2560
2555*
2549*
บธ.บ. การเงินและการลงทุน 2562
2557
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์

* ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตบางเขน