คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร 2560
2555
2552
วท.บ. ทรัพยากรเกษตร 2560
2555
2551
วท.บ. อาหารปลอดภัยและโภชนาการ 2559
2553
วท.บ. ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต 2559
2553
วท.บ. ประมง (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 2560*
2555*
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร 2560
หลักสูตรปริญญาเอก รับทราบ จาก สป.อว. อนุมัติ จาก สภา มก. รับทราบ จาก ก.ค.ส. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์

*ใช้หลักสูตรเดียวกับคณะประมง วิทยาเขตบางเขน