จำนวนนิสิตปัจจุบัน

จำแนกตามระดับการศึกษา 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59
จำแนกตามชั้นปี 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 64| 63 | 62 | 61

จำนวนนิสิตใหม่

จำแนกตามประเภทการรับเข้า 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59
จำแนกตามระดับการศึกษา 66 | 64 | 63| 62 | 61
จำแนกตามชั้นปี 59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 64 | 63 | 62 | 61 | 59

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

จำแนกตามระดับการศึกษา 66 | 6564 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 64 | 63 | 62 | 6160 | 58
65

จำนวนผู้ใช้บริการ

การขอเอกสารทางการศึกษา (ผ่านระบบ E-Service)  66 | 65  | 64 | 63 | 6261 | 6059
งานรับคำร้องทั่วไป (ผ่านระบบ E-Service และ Walk-in)  66 65 | 64 | 6362 | 61 | 60 | 59
การขอรับปริญญาบัตรหลังงานพิธีฯ (ผ่านระบบ E-Service และ Walk-in)  66 |
การทำใบแทนบัตรนิสิตสำหรับเข้าสอบ (Walk-in)  66 |
การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (เช่น กรณี ได้ A 15 หน่วยกิต)
(ผ่านระบบ E-Service )
 66 |

ระบบถาม-ตอบ