จำนวนปัจจุบัน

จำแนกตามระดับการศึกษา 61 | 60 | 59
จำแนกตามชั้นปี 61 | 60 | 59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 61

จำนวนนิสิตใหม่

จำแนกตามประเภทการรับเข้า 61 | 60 | 59
จำแนกตามระดับการศึกษา 61
จำแนกตามชั้นปี 59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 61 | 59

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

จำแนกตามระดับการศึกษา 60 | 59 | 58
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 60 | 58

จำนวนการขอเอกสารทางการศึกษา

KU | OSS 61 | 60 | 59

จำนวนผู้ใช้บริการ

ฝ่ายรับสมัครและพัฒนาการรับเข้าศึกษา 65
ฝ่ายทะเบียนและบริการนิสิตแบบเบ็ดเสร็จ 65
ฝ่ายบริการวิชาศึกษาทั่วไป 65