OEA Data Analytics and Sharing

คือเว็บไซต์ที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อให้ มหาวิทยาลัย คณะ/สำนัก ภาควิชา หลักสูตร ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
(วิธีการเข้าเว็บ OEA Data Sharing ให้เปิด Browser ใน Tab ใหม่ แล้ว login เข้า Google Service อะไรก็ได้ที่ใช้ Account @ku.th ในเว็บ Browser ก่อนแล้วก่อนแล้วกดลิงค์ที่ภาพด้านล่าง)

ด้านในจะประกอบด้วย โครงการย่อย 9 โครงการที่นำเสนอในรูปของ Dashboard เพื่อการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้

  1. ข้อมูลสถิติ ผู้ที่สอบวัดความรู้ความสามารถของภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา (KU-KET) (ฝ่ายทะเบียน ฯ โดยนายดิศทัต แพทยานนท์)

 

ข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อการเผยแพร่ ภายใน มก. ที่สามารถดูในภาพรวมตามระดับองค์กร
จนถึงระดับหลักสูตร (Login ด้วย KU Google ก่อนแล้วค่อยกดลิงค์ที่ภาพ)

1. การรับเข้า แยกตามแผนรับ  TCAS แต่ละรอบ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร
3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
จัดทำโดย ผศ.ดร.สุริยา ณ หนองคาย