จำนวนปัจจุบัน

 
จำแนกตามระดับการศึกษา 61 | 60 | 59
จำแนกตามชั้นปี 61 | 60 | 59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 61
   

จำนวนนิสิตใหม่

 
จำแนกตามประเภทการรับเข้า 61 | 60 | 59
จำแนกตามระดับการศึกษา 61
จำแนกตามชั้นปี 59
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 61 | 59
   
   

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา

 
จำแนกตามระดับการศึกษา 60 | 59 | 58
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา 60 | 58
   

จำนวนการขอเอกสารทางการศึกษา

 
KU | OSS 61 | 60 | 59