ฐานข้อมูลหลักสูตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

หลักสูตรปริญญาตรี อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 2565

2560

 

2555
2552
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 2567
2562
2557
วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2565

 

หลักสูตรปริญญาโท อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ส.ม. (สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต) 2565

2561

 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว)

หลักสูตรพหุวิทยาการ

2567

 

หลักสูตรปริญญาเอก อนุมัติจากสภา มก. รับทราบจาก สป.อว. เปลี่ยนแปลง สมอ.08 เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ส.ด. (สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต) 2565
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว)

หลักสูตรพหุวิทยาการ

 2567